دسته: فیلم سازان – اردیبهشت 12

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹مریم حاج حسینی

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹مریم حاج حسینی 🔹فیلم : بن‌بست

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹 فاطمه میرزاده

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹 فاطمه میرزاده 🔹فیلم : هلاکت

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹 مریم سروش

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹 مریم سروش 🔹فیلم : عمارت قاضی

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹محمدجواد ملک زاده

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹محمدجواد ملک زاده 🔹فیلم : نقطه سر خط

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹ام البنین جای‌باش

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹ام البنین جای‌باش 🔹فیلم : جزیره‌تن

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹اعظم یگانه

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹اعظم یگانه 🔹فیلم : خنزی

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹مهدی فلاحی

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹مهدی فلاحی 🔹فیلم : مادرکوچ

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹فرشید ایران‌پرست

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹فرشید ایران‌پرست 🔹فیلم : نوروز دریا

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹سکینه یدک

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹سکینه یدک 🔹فیلم : صفر به در

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹 غلامرضا رحیمی

معرفی فیلمسازان حاضر در دوازدهمین دوره جشنواره استانی فیلم اردی‌بهشت : 🔹 غلامرضا رحیمی 🔹فیلم : کالنگ

خبرهای پربازدید